italianoslovenscinaenglish

PRILOŽNOST SLOVENIJA II
"Gospodarsko pospesevanje v podporo cezmejnega
sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji"

INTERREG IIIA Programme Italy - Slovenia

home  >  PROJEKT

 

"PRILOŽNOST SLOVENIJA II: GOSPODARSKO POSPESEVANJE V PODPORO
CEZMEJNEGA SODELOVANJA MED MALIMI IN SREDNJIMI PODJETJI"

INTERREG IIIA ITALIJA - SLOVENIJA
USMERITEV 2
UKREP 2.1. Izboljsanje konkurencnosti in sodelovanja

 

Povzetek

1. Uvod

2. Utemeljitve

3. Cilji

4. Tehnična vsebina projekta

5. Pričakovani rezultati

6. Čezmejni učinki

7. Načrt dejavnosti

7.1. Začetne dejavnosti sektorskega osredotočenja s podjetniskimi združenji in akterji lokalnega razvoja

7.2. Dogodki malih partnerstev

7.3. Podporne dejavnosti za cezmejna tehnoloska sodelovanja

7.4. Spodbujanje mreže za inovativnost in izmenjavo tehnologij

7.5. Vodenje in sirjenje projekta

 
Ricerca di collaborazione
domanda
offerta
Tipologia attività
Nazione
Descrizione annucio


Nuove proposte di collaborazione
inserisca qui la sua

domanda   offerta

di collaborazione
 
   
Proposte di cooperazione tra partner transfrontalieri
Profili di aziende venete e slovene individuate allo scopo di promuovere la collaborazione tecnologica nei relativi ambiti geografici di azione dei partner di progetto.
  VAI >>
 
 


1. UVOD

Program evropske pobude (PEP) INTERREG IIIA Italija – Slovenija zajema obmocje, veliko približno 12.000 km2, in približno 2 milijona prebivalcev.
 
Ob kopenski meji je 24 italijanskih in 13 slovenskih obcin. Morska meja med Italijo in Republiko Slovenijo poteka na severu Jadrana v zalivu, ki obsega obmocja Benetk, Trsta in Kopra. Obmejno obmocje med Italijo in Slovenijo zato predstavlja pomembno geografsko, okoljsko in kulturno raznolikost.
 
Obmocje, ki ga program zajema, ima tipicne probleme obmejnih obmocij, kjer sta izoliranost in obrobnost v primerjavi z gospodarskimi središci in centri odlocanja poudarjeni zaradi prisotnosti mej, ki omejujejo gospodarske, družbene in kulturne izmenjave ter ucinkovito in uspešno enotno vodenje obmocja. Državne politike so obicajno premalo vplivne na obrobnih obmocjih, za katere so pogosto znacilne posebne družbenoekonomske situacije.
 
Analiza družbenoekonomskega položaja na obmocju, ki ga zajema program, je pokazala na delu ozemlja ocitne probleme pocasnega razvoja, ki se jim na drugih obmocjih pridružujejo pojavi deindustrializacije, ki izvirajo iz uveljavitve novega modela rasti v sedemdesetih letih
top^     


2. UTEMELJITVE

Odnosi med MSP na obeh obmejnih območij predstavljajo še neizkoriščene možnosti rasti. Izboljšanje odnosov med podjetniškima sistemoma torej predstavlja pomemben dejavnik. Cilj projekta je pomagati temu združevanju prek različnih akcij s sodelovanjem gospodarskih in institucionalnih ustanov z obeh območij. Namen akcij je povečanje ravni poznavanja, konkurenčnosti in inovativnosti s podpiranjem institucionalnega in gospodarskega sodelovanja.
 
Strategija projekta namreč sega od ustvarjanja mrež med raznimi obstoječimi gospodarskimi akterji do spodbujanja novih telematskih tehnologij v trgovini; od spodbude za uvedbo novih tehnologij tudi skozi sodelovanje do neposrednega srečanja med podjetji za razvoj pravih novih skupnih podjetij; od dobave informacijskih instrumentov po meri za potrebe trgovine do sestave smernic za uporabo strukturnih skladov.
 
Izboljšanje odnosov med obmejnima podjetniškima sistemoma predstavlja po vstopu Slovenije v Evropsko unijo še bolj pomemben dejavnik takojšnjega povečanja trga majhnih podjetij tudi s pomočjo novih možnosti, ki jih nudi telematika. Ta faza zato predstavlja odločilen in pomemben trenutek za celotno obmejno regijo, da se skuša med seboj povezati lokalne gospodarske in proizvodne sisteme ter sprožiti enakovredne možnosti razvoja.
 
top^     


3. CILJI

Glavni cilj je razširiti razvojne možnosti MSP celotnega upravičenega območja s spodbujanjem nastanka skupnih inovativnih podjetniških priložnosti ob stremljenju po največjem možnem združevanje tudi prek uporabe sredstev, ki jih omogoča telematika.
 
Projekt zato namerava razvijati:
 
a)      dejavnosti za gospodarsko oživitev in vzpostavitev mrež med zavodi in organizacijami
b)      dejavnosti za čezmejno proizvodno sodelovanje med MSP
c)      podporne dejavnosti za tehnološko sodelovanje med MSP na čezmejnem območju.
To strategijo bomo skušali doseči z uporabo multimedialnosti, z dogodki majhnih partnerstev, z razvojem baze podatkov o kooperaciji, s spodbujanjem uporabe elektronskega trgovine in tudi z najbolj tradicionalnimi akcijami pobratenja med sektorskimi združenji in zavodi z območja.

Projekt je konkretno usmerjen k razvijanju okolja, ki je ugodno za trgovinsko, tehnološko in proizvodno sodelovanje podjetij iz Veneta , ki se nahajajo na upravičenem območju, s slovenskimi podjetji z obmejnega območja.

Specifični cilji akcij so:

- izboljšanje dostopnosti informacij in storitev, da bi sistemu omogočili razvoj lastne integracijske sposobnosti

- spodbujanje sklepanja neposrednih pogodb med podjetji z obeh strani tako s proizvodno-trgovinskega vidika kot tudi z vidika združevanja tehnologij

- izboljšanje uporabe tehnoloških inovacij med podjetji z obeh strani za razvoj skupnih tehnoloških raziskav

- izboljšanje poznavanja odnosov med trgoma, njunih možnosti, predstavniških in institucionalnih akterjev ali storitev, ki delujejo v čezmejni regiji.

top^     


4. TEHNIČNA VSEBINA PROJEKTA

Projekt Priložnost Slovenija II predstavlja logično nadaljevanje izkušnje, ki se je zaključila v prejšnjem programskem obdobju in skuša predvsem razviti čezmejno sodelovanje med MSP tudi na področju tehnološke inovativnosti s ciljem čimbolj združiti gospodarstvenike celotnega upravičenega območja.
 
V tem kontekstu predstavlja slovenska stran za italijanska podjetja območje možnega razvoja inovativnih podjetij in obratno lahko za slovenska podjetja sodelovanje z italijanskimi podjetji predstavlja dostop do razvojnih mehanizmov globalnega gospodarstva.
 
Tako je možno ustvariti virtualne razvojne mehanizme brez preseljevanja bogastva z ene strani na drugo z okrepitvijo vzajemnega poznavanja in sodelovanja med MSP in zavodi ali ustanovami, ki bodo na obeh straneh ovrednotili notranje resurse v vidu konkurenčnega pozicioniranja celotnega območja v odnosu do kontinentalne Evrope.
 
Znotraj njega se predvidevajo razne akcije med različnimi akterji in gospodarskimi subjekti in/ali institucijami z obeh strani meje, ki želijo povečati raven poznavanja, konkurenčnosti in inovativnosti, da bi pospešili procese institucionalnega in gospodarskega sodelovanja.
 
Med akcijami je predvideno:
  • širjenje informacij,
  • spodbujanje uvedbe tehnoloških inovacij,
  • spodbujanje telematskih mrež s skupnimi bazami podatkov,
  • raziskovanje sodelovanja med čezmejnimi partnerji,
  • okrepitev vezi med institucionalnimi in predstavniškimi subjekti z obeh strani,
  • nudenje storitev pomoči podjetjem z obeh strani,
  • spodbujanje mreže za inovativnost in tehnološki prenos.
 
top^     


5. PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati so večinoma kvalitativnega tipa, saj gre za akcije za gospodarsko poživitev in ustvarjanje mrež med zavodi in organizacijami, ki naj bi trajale tudi po zaključku projekta, za spodbujanje akcij produktivnega sodelovanja med MSP, za akcije za podporo tehnoloskemu sodelovanju med MSP na čezmejnem območju, za informiranje in pomoč podjetjem pri njihovem stiku z internacionalizacijo ali s tehnoloskim razvojem, za ozavesčanje in usmerjanje k inovativnosti in ustvarjanju podjetij z učinki na zaposlovanje, ki jih ne moremo ovrednotiti.

V projektu imajo poseben pomen:

•  izmenjava know-how, ki pomaga ustvariti ugodne pogoje za krepitev menjave med MSP z obeh strani

•  razvoj bolj razsirjenih in stabilnih odnosov med organizacijami z obeh strani, ki pripomore k povečanju obsega medsebojne menjave.

Te akcije predstavljajo pomembne dejavnike s čezmejnim vplivom, ki omogočajo razvoj bolj razsirjenih in stabilnih odnosov med podjetji obeh območij, pripomorejo k povečanju obsega izmenjav in k možnemu posledičnemu pozitivnemu vplivu na zaposlovanje.

top^     


6. ČEZMEJNI UČINKI

Izboljsanje čezmejnega delovnega okolja ob postopni odstranitvi tehničnih ovir za menjavo med Italijo in Slovenijo in postopnem zboljsevnju zmogljivosti slovenskega tržnega gospodarstva, da se sooči s konkurenčnim pritiskom sil "notranjega trga", oblikujejo sirjenje znotrajevropskega trga, ki je že v devetdesetih letih omogočil italijanskim podjetjem strukturno izboljsanje rezultatov doseženih z izvozom.

V tem smislu želi ta strategija konkretno prispevati k procesu gospodarskega združevanja in usklajevanja obeh območij z upostevanjem tudi lastnih možnosti ponudbe gospodarsko-proizvodnega tkiva, sestavljenega predvsem iz malih in srednjih podjetij, ki se lahko izkažejo za komplementarne v stevilnih proizvodnih panogah.

ovečanje domačega trga MSP tega območja prek dogovorov o sodelovanju in povezovanju, tudi tehnoloskega značaja, posledično prispeva k celovitemu izboljsanju njihove konkurenčnosti in utrjuje možnosti njihove rasti. Na področju prenosa know-how bo posebna pozornost posvečena čistim ali okolju prijaznim tehnologijam, ki so v skladu z glavnimi cilji varstva okolja in trajnostnega razvoja.

top^     


7. NAČRT DEJAVNOSTI


7.1. Začetne dejavnosti sektorskega osredotočenja s podjetniskimi združenji in akterji lokalnega razvoja

Cilj začetne faze je osredotočiti se na tri/stiri gospodarske dejavnosti, na katerih bi razvili projekt in opozorili na probleme. Narejen bo pregled resursov in kritičnosti na način, da lahko izlusčimo možne predloge za prihodnost. V tej fazi, v kateri je potrebno soočiti zainteresirane javne lokalne akterje, se postavljajo osnove tudi za možno in zaželeno sodelovanje v prihodnosti.

Ta faza si postavlja za specifičen cilj pridobitev primernega poznavanja gospodarskih značilnosti območja, poznavanje njihovega proizvodnega položaja in zavedanje svojih razvojnih možnosti.

Ko bodo določene glavne dejavnosti, bo projekt skusal primerno tehnično pomoč za njihovo ovrednotenje, kot izhodisče za okrepitev gospodarskega tkiva čezmejnih malih in srednjih podjetij.

Poseben poudarek bo na prisotnosti in razvoju ženskega podjetnistva, zlasti v malih in srednjih podjetjih na obeh straneh.

top^     


7.2. Eventi di piccolo partenariato

Dejavnost zadeva izvedbo dveh sektorskih dogodkov malih partnerstev z individualnimi srečanji, ki so načrtovani med podjetji z obeh območij. Dogodki bodo organizirani v skladu z metodologijo, ki jo uporablja Informest, in bodo namenjeni sklepanju pogodb o industrijskem, trgovinskem in tehnoloskem sodelovanju med udeleženimi podjetji.

Akcija je usmerjena predvsem k razvoju zanimanja za možna proizvodna sodelovanja ali za prenos ali združevanje novih procesnih tehnologij ali razvoj novih izdelkov s posebnim ozirom na na nano - info ali bio tehnologije in k spodbujanju industrijskih sinergij pri podjetjih za skupna vlaganja v razvoj raziskav, ki naj bi izboljsala tehnologijo.

Dogodka bosta potekala v Venetu in Sloveniji.
top^     


7.3. Podporne dejavnosti za čezmejna tehnoloska sodelovanja

Izvedena bo akcija tehnoloskih pregledov (audit) na vzorcu izbranih podjetij iz Veneta in Slovenije, ki naj bi določila profile za tehnolosko sodelovanje, ki bi se spodbujalo v okviru geografskih območij projektnih partnerjev. Tako določeni profili bodo vključeni v bazo podatkov, ki bo javno dosegljiva, in razsirjana med izvajanjem projekta s ciljem spodbujanja začetka sodelovanja med podjetji.

top^     


7.4. Spodbujanje mreže za inovativnost in izmenjavo tehnologij

Akcija zadeva spodbujanje mreže med raznimi strukturami (tehnoloski parki in PIC), ki so prisotni v Sloveniji, da lahko stopali v stik in uporabljali storitve enakih struktur prisotnih na upravičenem območju Veneta. S tem bi razvili v odnosih med Italijo in Slovenijo rast obsega menjave ali vzajemno uporabo tehnoloskih inovacij.

Trenutno ne obstaja nobena konkretna povezava, zato se predlaga, da se določi strukturna zveza med slovenskimi pobudami v Novi Gorici, Sežani in Kopru in se jim predlaga podobno strukturno zvezo z izkusnjami iz Veneta.

top^     


7.5. Vodenje in sirjenje projekta

Ta dejavnost predvideva opredelitev delovne strukture in vzpostavitev projektnega načrtovanja s postavitvijo »režijske kabine« projekta, pripravo spletne strani projekta za promocijo in uporabo kot komunikacijske platforme internetne oblike, sirjenje doseženih rezultatov v raznih aktivnostih, administrativno vodenje in koordinacija za učinkovito izvajanje projekta.

top^     

 

Project co-financed by European Unione mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italy-Slovenia 2000/2006
(project code CAVEN221570)